Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden

BV VMR-SERVICES verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij ons per mail.

BV VMR-SERVICES erkent dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en BV VMR-SERVICES zal er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken. BV VMR-SERVICES weet dat het vertrouwen van klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden van cruciaal belang is voor de organisatie.

BV VMR-SERVICES begrijpt dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en daarom zal BV VMR-SERVICES de nodige maatregelen nemen op de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie of een andere schade.

 

Verwerkingsdoeleinden

BV VMR-SERVICES verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

De gegevens worden verwerkt met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

De informatie die verzamelt wordt overeenkomstig bovenvermelde bepalingen, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de BV VMR-SERVICES groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BV VMR-SERVICES verbonden zijn of met enige andere partner van BV VMR-SERVICES. BV VMR-SERVICES garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen;
  • een e-mail te verzenden naar BV VMR-SERVICES.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).